วิดีโอแนะนำกองทุนฯ

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย คืออะไร?

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย คือกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาดหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้ง การจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ

โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

1

การแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม

2

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

3

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ

4

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยเชิงประยุกต์ การฝึกอบรม การประชุม
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล

5

การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

6

การสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว

7

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

8

การดำเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับการสนับสนุน

หน่วยงานรัฐ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน หรือ
หน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ

ชุมชน

หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
เทศบาล

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
หรือ
สมาคมด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02 283 1665 / 02 283 1564

 

 

 

คำถามที่พบบ่อย

โครงการขอรับการสนับสนุนนี้ เป็นโครงการลักษณะใด ?

ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว

ต้องเป็นโครงการ กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบไหน จึงจะขอรับการสนับสนุนได้ ?

กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว

Image
Image
Image
Image
Image
6.png1.png3.png4.png8.png

Who Is Online

2
Online