การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกงอทุนฯ จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชา 1-2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งท่านได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 นโยบายการดำเนินงานของกองทุนฯ รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

Image
Image
Image
Image