วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทิศทางการดำเนินงานประจำปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2563 ณ ห้องฟังก์ชั่น อีเลฟเว่น ชั้น 11 โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ ซึ่งในงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน จำนวน 180 คน โดยการสัมมนาได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางการท่องเที่ยวไทย ภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย" โดย รศ.ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีงบประมาณ 2563 และการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน หลักเกณฑ์การกลั่นกรอง ข้อเสนอโครงการ การยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนามีความเข้าใจ สามารถนำไปใช้เขียนข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

Image
Image
Image