ลักษณะโครงการ
1) การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
3) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
กิจกรรมที่ดำเนินการ
1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU จำนวน 3 ชุด
2) จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 2 ตัว

Image
Image
Image