การติดตามโครงการยกระดับในการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวด้วยระบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์
กรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

 

โครงการจัดทำระบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ออนไลน์ (Web/Mobile Application for Authorities)
เป็นระบบจัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูล เอกสารใบสั่งงานมัคคุเทศก์ สามารถนำมาใช้ในการติดตามการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้
และสามารถนำมาใช้ในการบูรณาการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศในภาพรวม

Image
Image
Image
Image
Image
Image