โครงสร้างการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

โครงสร้างการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป