แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

คำชี้แจง กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้จัดทำแบบสอบถามนี้ เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ที่ติดต่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่อง เที่ยวไทย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน เนื่องจากคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของกองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยต่อไป